MT4 Web Terminal


Disclosure

Cảnh báo: Các phần mềm chống quảng cáo có thể khiến MT4 Web không load về được. Vui lòng tắt các phần mềm này nếu có


${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Exchange: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}